Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Begripsbepalingen 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

– Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document. 

– The Meevis Company, gevestigd te Gouda en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73438022.  

– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie the Meevis Company een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met the Meevis Company daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.  

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen the Meevis Company en Opdrachtgever krachtens welke the Meevis Company de dienst zal leveren.  

– Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per post, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.  

– Dienst: verzorgen van trainingen, workshops en opleidingen, projectmanagement, advies, marketing (zoals in Overeenkomst is omschreven).  

– Project: de werkzaamheden die the Meevis Company ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de Overeenkomst, waaronder het opleveren van de Dienst.  

Artikel 2 – Ter beschikkingstelling Algemene Voorwaarden 

1. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd en toegankelijk op  

www.cynthiameevis.nl/algemene-voorwaarden. 

2. The Meevis Company verwijst iedere Opdrachtgever die een overeenkomst met the Meevis Company wenst te sluiten naar de Algemene Voorwaarden, bij akkoord van overeenkomst middels digitale of schriftelijke bevestiging, gaat de Opdrachtgever ook akkoord met de Algemene Voorwaarden.  

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en the Meevis Company komt uitsluitend tot stand na een schriftelijke of digitale bevestiging van the Meevis Company aan de Opdrachtgever. 

2. The Meevis Company verplicht zich tot de uit te voeren dienst in overeenstemming met het de inhoud van de Overeenkomst en de geoffreerde prijs. 

3. Voorwaarde daartoe is dat de Opdrachtgever binnen 1 maand na dagtekening van de Overeenkomst de opdracht verstrekt, of een andere termijn indien deze nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

4. De overeenkomst betreffende een dienst of project tussen de Opdrachtgever en the Meevis Company komt tot stand na ontvangst van een door de Opdrachtgever getekende Overeenkomst of  bij een digitaal akkoord. 

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 6 – Financiële rechten en verplichtingen 

1. De Opdrachtgever is aan the Meevis Company het overeengekomen bedrag verschuldigd en verplicht zich deze te voldoen op de wijze en de tijdstippen in de overeenkomst/offerte of op de factuur vermeld. 

2. Een training, workshop of opleiding gaat uitsluitend door bij voldoende deelname. In geval van annulering door the Meevis Company zijn er geen kosten verschuldigd. Er wordt geen restitutie verleend in geval opleidings- of trainingsdagen niet worden bijgewoond. 

3. Indien de Opdrachtgever de kosten van een activiteit, zoals genoemd in de overeenkomst, niet binnen de bepaalde termijn voldoet, wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

4. Indien de Opdrachtgever na overschrijding van de geldende betalingstermijn met meer dan 20  dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder punt 3 genoemde administratiekosten niet heeft  voldaan is the Meevis Company gerechtigd om: de Opdrachtgever de toegang tot de dienst en de  accommodaties waar activiteiten plaatsvinden te ontzeggen; de overeenkomst door middel van een  daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de betrokkene te ontbinden; over te gaan tot het  treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering. 

5. Indien the Meevis Company overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de betrokkene, met een minimum van € 75,00. 

6. The Meevis Company behoudt zich het recht voor prijzen van diensten en projecten te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft, echter niet gedurende een lopend contract. 

Artikel 7 – Annulering, ontbinding en condities 

1.Indien de Opdrachtgever onverhoopt de activiteit wil annuleren, dient dit schriftelijk of per mail te geschieden. Tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit kan de contractant kosteloos annuleren. Van 30 dagen tot 14 dagen vóór aanvang van de activiteit is de Opdrachtgever 25% van het totale overeengekomen bedrag van de activiteit verschuldigd, van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit bedragen de kosten voor de Opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag. Voor alle annuleringen die later worden gedaan dan 7 dagen voor aanvang van de activiteit, wordt het totale bedrag in rekening gebracht.

2. Reeds gemaakte kosten voor de dienst of project zoals die eerder is overeengekomen, worden niet kwijtgescholden en aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 

3. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende niet in staat is de gehele of een deel van de opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist. Bij zwaarwegende redenen is het mogelijk het gemiste deel van de activiteit te volgen op een later tijdstip indien een volgende soortgelijke activiteit wordt georganiseerd. De toelating hiertoe is ter beoordeling van the Meevis Company en the Meevis Company dient hiervoor toestemming te geven. 

4. Indien voor een dienst onvoldoende deelnemers zijn (minimum/maximum aantal deelnemers overeengekomen in de Overeenkomst) zulks uitsluitend ter beoordeling van the Meevis Company, is the Meevis Company gerechtigd om van deze activiteit af te zien, dan wel deze te combineren met een andere activiteit of een activiteit in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de contractant. In geval de activiteit niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de eerste overeengekomen datum plaats. 

5. Indien the Meevis Company kenbaar maakt de activiteit met een andere activiteit te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de Opdrachtgever het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van de mededeling van the Meevis Company door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden. 

6. Indien een activiteit geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling (zie punt 4 van artikel 7) wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van the Meevis Company als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust. 

7. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, extreme weersomstandigheden, ziekte, oorlog en natuurrampen. Samen met de Opdrachtgever wordt een nieuwe datum gepland om de activiteiten in te halen. Als de overmachtssituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de activiteiten die reeds zijn uitgevoerd worden dan naar verhouding afgerekend. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling  betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de opdrachtgever.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

Artikel 9 – Vrijwaring 

1. De Opdrachtgever vrijwaart the Meevis Company voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan the Meevis Company toerekenbaar is. Hieronder inbegrepen, maar niet daartoe beperkt, aanspraken van mede contractanten. 

2. Van toepassing zijn de meest recente Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtgever. 

Artikel 10 – Uitvoering 

1. The Meevis Company zal zich inspannen de activiteit naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend opdrachtnemer uit te voeren. 

2. De Opdrachtgever zal zich als een goede deelnemer gedragen en de huis- en gedragsregels in de accommodatie waar de activiteit wordt gegeven, naleven. 

3. The Meevis Company kan aan de Opdrachtgever verplichtingen opleggen voor deelname aan de activiteit of een onderdeel daarvan. Deze verplichtingen worden in of bij de Overeenkomst vermeld. 

Artikel 11 – Cursusmateriaal 

1. Het cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor de deelnemer(s) aan de activiteit die door de Opdrachtgever is afgenomen. 

2. The Meevis Company behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten betreffende het cursusmateriaal van the Meevis Company voor. 

3. Het is de Opdrachtgever of andere deelnemer(s) van de activiteit niet toegestaan het cursusmateriaal voor andere doeleinden dan in lid 1 van dit artikel vermeld te gebruiken of het cursusmateriaal van the Meevis Company, al dan niet via derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, in eigendom over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Contractant kan geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst genoemd onder artikel 1 bespreken met de directie van the Meevis Company en/of met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, die niet kunnen worden beslecht onder artikel 1, worden uitsluitend beoordeeld door de bevoegde rechter, tenzij een dwingend rechtelijke wettelijke voorschrift zich hiertegen verzet.